Reglament Lliga de Barris 2015-16

Bases de Competició- Lliga de Barris de Vic 2015-2016-Bitlles Catalanes

La lliga de barris és organitzada per l’Associació Vic Bitlles.

La competició es regeix de conformitat amb aquestes Bases de Competició, aprovat per la junta Directiva de Vic Bitlles en l’assemblea Anual Ordinària celebrada el 29-08-2015

 

 1. Inscripcions

 

Per prendre part en la competició, tots els equips interessats hi han d’inscriure prèviament els seus equips. Per això , cal formalitzar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la seu de Vic Bitlles o al correu electrònic alvarezmanolo8@hotmail.com

Cada equip haurà d’inscriure un mínim de cinc jugadors, que durant el transcurs de la lliga no podran canviar d’equip. La inscripció de nous jugadors estarà oberta fins a l’inici de la darrera jornada.

Cada equip haurà de pagar una inscripció de 12 € per jugador inscrit que tindrà de fer efectiu abans del 18 de Octubre del 2015 i tindrà, a tos els efectes, la condició de soci de Vic Bitlles.

Cada equip tindrà una persona responsable, que serà l’encarregada de formalitzar les inscripcions i formarà part del comitè de competició de la Lliga de Barris de Vic

Els equips s’hauran d’inscriure abans del dia 20-09-15

 

 1.  Calendari

 

Cada jornada es jugarà en un barri diferent, d’acord amb el calendari aprovat per VicBitlles :

 

1ª jornada:  18-10-15                        Plaça Major de Vic

2ª jornada:  08-11-15                        Sta. Anna

3ª jornada   15-11-15                         Remei

4ª jornada   29-11-15                        Club Pati Vic

5ª jornada   13-12-15                        Plaça  Moragas

6ª jornada   17-01-16                        Horta  Vermella

7ª jornada   31-01-16                        La  Calla

8ª jornada   14-02-16                        Hab. Montseny

9ª jornada   28-02-16                        La Guixa

10ª jornada  13-03-16                        St. Llàtzer

11ª jornada  03-04-16                        Carrer de Gurb

12ª jornada  17-04-16                        Sta. Anna (Col·legi Dr. Salarich)

13ª jornada  08-05-16                        Caputxins

14ª jornada  22-05-16                        Final de Lliga Col·legi de la Sínia

L’horari de començament de la jornada serà a les 10.30 del mati. A partir de la jornada 11ª amb data 03/04 es començarà a les 10 aprovat en la assemblea general.

Qualsevol canvi en el calendari es comunicarà via mail o telèfon al delegat de cada equip.

 

 

 1. Retard i no compareixença

 

Si un equip arriba més tard de l’horari previst, sense causa justificada, es considera no presentat.

En el cas de no presentació d’un equip sense causa justificada, l’equip no presentat perd els punts de la tirada.

Un equip es considera no presentat si no disposa com a mínim de 3 jugadors/es.

 

 

 1. Arbitratge i taula de control

 

L’àrbitre/a assenyala el començament de les tirades (dos xiulets curts i un de llarg) controla la plantada , els possibles rebots i les infraccions al Reglament de Joc de Bitlles Catalanes.

Decideix sobre les jugades dubtoses i pot consultar, si ho considera necessari, amb la taula de control.

Un cop finalitzada la tirada canta les amonestacions, si n’hi ha, i autoritza la plantada següent.

La taula de control està formada per un anotador/a de cada equip, que son els encarregats/des de confeccionar les actes de joc de cada enfrontament.

Els equips han d’inscriure els seus jugadors/es a la taula de control abans de disputar els enfrontaments corresponents. N’han d’especificar  el nom i cognoms i el nº de llicència de la vigent 2015-2016 .

Les actes de joc, un cop emplenades, les han de signar els delegats/des dels equips i L’àrbitre, que fan constar el seu nom i cognoms i nº de DNI sota les signatures.

Qualsevol incidència o reclamació que es pugui produir ha de quedar reflectida a l’acta de joc. La resolució de cada cas és competència de la Junta directiva de Vic Bitlles.

 

 1.  Classificacions

 

A cada jornada els equips competiran tots, a 2 partides tres voltes de tres tirades. Els punts es comptaran d’acord amb el sistema tradicional: 5 bitlles 10 punts, 6 bitlles 6 punts,4 bitlles 4 punts, 3 bitlles 3 punts, 2 bitlles 2 punts, 1 bitlla 1 punt, 0 bitlles 0 punts. La puntuació total de cada equip serà la suma dels punts dels seus cinc jugadors.

 

Cada partida puntuarà 1+1 i no la suma total de las 2 partides.

S’estableix una classificació per equips, i una d’individual.

 

Per a la classificació general de la lliga, els equips puntuaran a cada jornada segons la taula següent:

 

 1. Classificat 22 punts
 2. Classificat 19 punts
 3. Classificat 17 punts
 4. Classificat 15 punts
 5. Classificat 13 punts
 6. Classificat 11 punts
 7. Classificat 10 punts
 8. Classificat   9 punts
 9. Classificat   8 punts
 10. Classificat   7 punts
 11. Classificat   6 punts
 12. Classificat   5 punts.
 13. Classificat   4 punts
 14. Classificat  3 punts
 15. Classificat   2 punts
 16. Classificat  1 punt

 

Guanyarà la lliga l’equip que hagi obtingut més punts segons aquesta taula al final de la darrera jornada. Els empats es resoldran primer amb les puntuacions aconseguides en les partides i segon amb el nombre total de bitlles. Si encara hi hagués empats es resoldrien amb una tirada.

Amb els punts que faci cada jugador es farà una classificació individual. La classificació individual final tindrà en compte la mitjana de punts totals aconseguits per cada jugador .

Per classificar-se cada jugador haurà de haver jugat com ha mínim 15 proves de las 28 que consta la lliga de Barris 2015-2016.

Per a tos els aspectes del joc que no s’especifiquen en aquestes bases, se seguiran les normes de la Federació Catalana de Bitlles. El comitè de competició format per un representant de cada equip, serà l’encarregat de resoldre qualsevol qüestió sobre la lliga.

 

 1.  Normes tècniques

 

Distàncies de llançament dels jugadors/es:

Homes (cadet,juvenil i sènior): 11,5 metres

Dones (cadet, juvenil I sènior): 9,5 metres

Infantil : 9,5 metres

Benjamina i alevina: 8 metres

Mini infantils  6  metres

Si un jugador/a no és a la zona de llançament corresponent en el moment que li toca llançar se li anotarà 0 (zero) punts en l’acta de joc.

En el moment de llançar, el jugador/a ha de tenir els bitllots fora de la pista (en la zona de llançament). Tot bitllot que traspassi la línia transversal que delimita la pista es considera llançat.

Els jugadors/es quan no els toca llançar, no han de deixar els seus bitllots a la zona de llançament ja que molesten els altres jugadors/es i poden confondre L’àrbitre/a.

Els jugadors/es, un cop finalitzada la tirada, no s’han de moure de la zona de llançament fins que l’arbitre/a autoritzi la plantada següent, encara que hi hagi canvi de jugador/a. En cas de fer-ho serà motiu d’amonestació, i se li resten dos punts per cada amonestació a partir de la segona, del total de punts del jugador i equip.

En el cas que un equip planti abans de l’autorització de l’arbitre/a, serà amonestat, i se li restaran dos punts per cada amonestació a partir de la segona, del total de punts de l’equip.

Després de plantar, un cop treta la plantilla, cap jugador/a pot tocar les bitlles. Si es toquen, s’ha de tornar a posar la plantilla.

 

 

 1.    Trofeus

 

VicBitlles destinarà els ingressos de les inscripcions, als materials, a l’assegurança, les infraestructures i els serveis necessaris per el bon funcionament de la lliga. També en dedicarà una part als premis que s’atorgaran als equips i als jugadors.

Els desenvolupament de la competició es podrà seguir a la pàgina:

http://vicbitlles.blog.cat

On també hi haurà penjat aquest reglament.

 

 

Vic a 29 d’Agost de 2015

 

El President

Sr. Manuel  Alvarez